لیست آگهی های

خرید و فروش
اندیشه -اندیشه

قیمت فروش :100تومان
 • 22 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 417921

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
اندیشه -اندیشه

قیمت فروش :100تومان
 • 80 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 47711

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
اندیشه -اندیشه

قیمت فروش :250,000,000تومان
 • 57 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 47821

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
اندیشه -اندیشه

قیمت فروش :275,000,000تومان
 • 90 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 47831

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
اندیشه -اندیشه

قیمت فروش :100تومان
 • 22 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 418161

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
اندیشه -اندیشه

قیمت فروش :100تومان
 • 63 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 418751

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
اندیشه -اندیشه

قیمت فروش :100تومان
 • 16 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 426741

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
رهن و اجاره
اندیشه -اندیشه

ودیعه :0تومان
اجاره :0تومان
 • 2350 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 758961

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
رهن و اجاره
اندیشه -اندیشه

ودیعه :90,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 80 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7517261

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
اندیشه -اندیشه

قیمت فروش :0تومان
 • 187 متر

 • 2 خواب

 • بیش از 2 پارکینگ

کد فایل : 757091

تاریخ انتشار : 8 ماه پیش
رهن و اجاره
اندیشه -اندیشه

ودیعه :100تومان
اجاره :100تومان
 • 68 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 414821

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
رهن و اجاره
اندیشه -اندیشه

ودیعه :155,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 128 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7517561

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
رهن و اجاره
اندیشه -اندیشه

ودیعه :120,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 120 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 759901

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
رهن و اجاره
اندیشه -اندیشه

ودیعه :60,000,000تومان
اجاره :3,000,000تومان
 • 120 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 759971

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
رهن و اجاره
اندیشه -اندیشه

ودیعه :400,000,000تومان
اجاره :500,000تومان
 • 1000 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7510011

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش