لیست آگهی های

خرید و فروش
ملارد -مارلیک

قیمت فروش :702,000,000تومان
 • 117 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 47761

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
رهن و اجاره
ملارد -جاده ملارد

ودیعه :60,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 60 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 7513021

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
رهن و اجاره
ملارد -جاده ملارد

ودیعه :60,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 60 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 7513031

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
ملارد -مارلیک

قیمت فروش :960,000,000تومان
 • 190 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 47991

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
ملارد -مارلیک

قیمت فروش :960,000,000تومان
 • 190 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 48001

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
رهن و اجاره
ملارد -جاده ملارد

ودیعه :3,000,000تومان
اجاره :750,000تومان
 • 950 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 7513141

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
ملارد -مارلیک

قیمت فروش :245,000,000تومان
 • 83 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 1009151

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
رهن و اجاره
ملارد -جاده ملارد

ودیعه :50,000,000تومان
اجاره :1,000تومان
 • 75 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 7511731

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
رهن و اجاره
ملارد -جاده ملارد

ودیعه :60,000,000تومان
اجاره :100,000تومان
 • 120 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 759301

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
رهن و اجاره
ملارد -جاده ملارد

ودیعه :20,000,000تومان
اجاره :450,000تومان
 • 60 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 7517291

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
ملارد -جاده ملارد

قیمت فروش :0تومان
 • 5500 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 757221

تاریخ انتشار : 8 ماه پیش
خرید و فروش
ملارد -جاده ملارد

قیمت فروش :100تومان
 • 80 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 420061

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
ملارد -جاده ملارد

قیمت فروش :1,900,000,000تومان
 • 1900 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 757471

تاریخ انتشار : 8 ماه پیش
خرید و فروش
ملارد -جاده ملارد

قیمت فروش :1,900,000,000تومان
 • 1900 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 757481

تاریخ انتشار : 8 ماه پیش