رهن و اجاره
کرج -گوهردشت
 • 124 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 6365830

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
رهن و اجاره
کرج -گوهردشت
 • 124 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 6365730

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
رهن و اجاره
کرج -گوهردشت

ودیعه :50,000,000تومان
اجاره :3,000,000تومان
 • 30 متر

 • 0 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 12980631

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
رهن و اجاره
کرج -45متری گلشهر

ودیعه :40,000,000تومان
اجاره :3,000,000تومان
 • 90 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 11375531

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
رهن و اجاره
کرج -عظیمیه

ودیعه :180,000,000تومان
اجاره :1,200,000تومان
 • 130 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 8774230

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
رهن و اجاره
کرج -گوهردشت

ودیعه :60,000,000تومان
اجاره :1,600,000تومان
 • 110 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7573930

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
رهن و اجاره
کرج -باغستان
 • 85 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 5965630

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
رهن و اجاره
کرج -عظیمیه

ودیعه :150,000,000تومان
اجاره :3,300,000تومان
 • 132 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 5665530

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
رهن و اجاره
کرج -باغستان غربی

ودیعه :70,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 80 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 4160031

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
رهن و اجاره
کرج -کمال شهر

ودیعه :50,000,000تومان
اجاره :300,000تومان
 • 80 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3844431

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
رهن و اجاره
کرج -مهرشهر

ودیعه :100,000,000تومان
اجاره :2,000,000تومان
 • 135 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 3844331

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
رهن و اجاره
کرج -گوهردشت

ودیعه :130,000,000تومان
اجاره :10تومان
 • 130 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 3742831

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش