پیش فروش

قیمت پیش فروش: 8,100,000,000 تومان
 • 135 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 1639642331

تاریخ انتشار : 8 ماه پیش
پیش فروش

قیمت پیش فروش: 2,200,000,000 تومان
 • 150 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 1466632631

تاریخ انتشار : 10 ماه پیش
پیش فروش

قیمت پیش فروش: 2,200,000,000 تومان
 • 150 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 1457632531

تاریخ انتشار : 10 ماه پیش
پیش فروش

قیمت پیش فروش: 3,000,000,000 تومان
 • 109 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 1379632031

تاریخ انتشار : 11 ماه پیش
پیش فروش

قیمت پیش فروش: 2,147,483,647 تومان
 • 183 متر

 • 3 خواب

 • 2 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 355508631

تاریخ انتشار : 2 سال پیش
پیش فروش

قیمت پیش فروش: 0 تومان
 • 145 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 326482531

تاریخ انتشار : 2 سال پیش