خرید و فروش
کرج -مهرشهر

قیمت فروش :100تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 478431

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -عظیمیه

قیمت فروش :100تومان
 • 180 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 477931

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -مهرشهر

قیمت فروش :100تومان
 • 167 متر

 • 3 خواب

 • 2 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 477831

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -مهرشهر

قیمت فروش :100تومان
 • 190 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 477731

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گلشهر

قیمت فروش :539,000,000تومان
 • 98 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 477531

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گلشهر

قیمت فروش :465,000,000تومان
 • 97 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 477431

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -شاهین ویلا

قیمت فروش :440,000,000تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 477331

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -حصارک

قیمت فروش :270,000,000تومان
 • 70 متر

 • 1 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 476931

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گلشهر

قیمت فروش :1,125,000,000تومان
 • 150 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 476831

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -درختی

قیمت فروش :423,000,000تومان
 • 90 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 476731

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -دهقان ویلا

قیمت فروش :1,100,000,000تومان
 • 117 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 476631

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :15,000,000تومان
 • 330 متر

 • 4 خواب

 • 2 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 476531

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -مصباح

قیمت فروش :100تومان
 • 132 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 476431

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -آزادگان

قیمت فروش :760,000,000تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 476331

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -آزادگان

قیمت فروش :760,000,000تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 476231

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش