خرید و فروش

قیمت فروش: 1,200,000,000 تومان
 • 21 متر

 • خواب

کد فایل : 2062653631

تاریخ انتشار : 2 هفته پیش
رهن و اجاره

ودیعه: 700,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
 • 110 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

 • 1 پارکینگ

کد فایل :

تاریخ انتشار : 2 هفته پیش
رهن و اجاره

ودیعه: 300,000,000 تومان
اجاره: 20,000,000 تومان
 • 60 متر

 • خواب

کد فایل : 2051653231

تاریخ انتشار : 2 هفته پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 7,100,000,000 تومان
 • 116 متر

 • 0 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 2050653131

تاریخ انتشار : 3 هفته پیش
رهن و اجاره

ودیعه: 160,000,000 تومان
اجاره: 500,000 تومان
 • 78 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 2033653031

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 3,100,000,000 تومان
 • 97 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 2033652931

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
رهن و اجاره

ودیعه: 250,000,000 تومان
اجاره: 1,000 تومان
 • 75 متر

 • 1 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 2032652831

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 1,900,000,000 تومان
 • 95 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 2025652731

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
رهن و اجاره

ودیعه: 1,600,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
 • 390 متر

 • 2 خواب

 • بیش از 2 پارکینگ

 • بیشتر از 5 متر

کد فایل : 2019652631

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 4,420,000,000 تومان
 • 110 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 2018652531

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 3,400,000,000,000 تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 2012652431

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
رهن و اجاره

ودیعه: 11,000,000 تومان
اجاره: 5,500,000 تومان
 • 150 متر

 • خواب

کد فایل : 799652331

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 1,550,000,000 تومان
 • 90 متر

 • 2 خواب

 • بیشتر از 5 متر

کد فایل : 538652231

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
رهن و اجاره

ودیعه: 500,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
 • 130 متر

 • 2 خواب

 • بیشتر از 5 متر

کد فایل : 2000652131

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 2,980,000,000 تومان
 • 149 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 1998651531

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش