خرید و فروش
کرج -کرج

قیمت فروش :4,000,000تومان
 • 160 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 11775731

تاریخ انتشار : 4 روز پیش
خرید و فروش
کرج -مصباح

قیمت فروش :100تومان
 • 132 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 476431

تاریخ انتشار : 3 روز پیش
خرید و فروش
کرج -آزادگان

قیمت فروش :760,000,000تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 476331

تاریخ انتشار : 3 روز پیش
خرید و فروش
کرج -آزادگان

قیمت فروش :760,000,000تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 476231

تاریخ انتشار : 3 روز پیش
خرید و فروش
کرج -مهرشهر

قیمت فروش :2,100,000,000تومان
 • 175 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 476131

تاریخ انتشار : 3 روز پیش
خرید و فروش
کرج -مهرویلا

قیمت فروش :730,000,000تومان
 • 80 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 476031

تاریخ انتشار : 3 روز پیش
خرید و فروش
کرج -حصارک

قیمت فروش :380,000,000تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 475931

تاریخ انتشار : 3 روز پیش
خرید و فروش
کرج -مهرشهر

قیمت فروش :1,620,000,000تومان
 • 120 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 475831

تاریخ انتشار : 3 روز پیش
خرید و فروش
کرج -حیدر آباد

قیمت فروش :4,000,000تومان
 • 160 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 11775631

تاریخ انتشار : 1 هفته پیش
خرید و فروش
کرج -کیانمهر

قیمت فروش :0تومان
 • 570 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7575430

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -کمال شهر

قیمت فروش :1,800,000,000تومان
 • 850 متر

 • 4 خواب

کد فایل : 7574930

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -کردان

قیمت فروش :1,700,000,000تومان
 • 1000 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7574530

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -کردان

قیمت فروش :1,700,000,000تومان
 • 1000 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7574430

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -باغستان

قیمت فروش :0تومان
 • 146 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • بیشتر از 5 متر

کد فایل : 7874330

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -آزادگان

قیمت فروش :0تومان
 • 930 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7573730

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش