خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :1,980,000,000تومان
 • 300 متر

 • 5 خواب

کد فایل : 7574630

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :1,000,000,000تومان
 • 185 متر

 • 5 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7573230

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :0تومان
 • 70 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 7573130

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :0تومان
 • 70 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 7573030

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :140,000,000تومان
 • 57 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • بیشتر از 5 متر

کد فایل : 7571330

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :380,000,000تومان
 • 270 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 7570130

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :200,000,000تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7569230

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :0تومان
 • 250 متر

 • 5 خواب

کد فایل : 7568730

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :1,150,000,000تومان
 • 212 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7567330

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :220,000,000تومان
 • 84 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3962731

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :120,000,000تومان
 • 60 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3962531

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :436,000,000تومان
 • 122 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3960731

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :330,000,000تومان
 • 80 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3959931

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :6,200,000تومان
 • 83 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3958931

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :246,000,000تومان
 • 44 متر

 • 1 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3956631

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش