لیست آگهی های : زمین
خرید و فروش
کرج -باغستان غربی

قیمت فروش :600,000,000تومان
 • 140 متر

 • 0 خواب

خرید و فروش
کرج -کمال شهر

قیمت فروش :2,700,000,000تومان
 • 491 متر

 • 0 خواب

خرید و فروش
کرج -کمال شهر

قیمت فروش :2,750,000,000تومان
 • 502 متر

 • 0 خواب

خرید و فروش
کرج -کمال شهر

قیمت فروش :3,150,000,000تومان
 • 569 متر

 • 0 خواب

خرید و فروش
کرج -عظیمیه

قیمت فروش :0تومان
 • 500 متر

 • 0 خواب

خرید و فروش
چالوس -چالوس

قیمت فروش :0تومان
 • 332 متر

 • 0 خواب

خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :2,147,483,647تومان
 • 1200 متر

 • 1 خواب

خرید و فروش
کرج -کرج

قیمت فروش :2,147,483,647تومان
 • 1875 متر

 • 0 خواب

خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :0تومان
 • 1000 متر

 • 0 خواب

خرید و فروش
کرج -کردان

قیمت فروش :900,000,000تومان
 • 400 متر

 • 0 خواب