رهن و اجاره
 • 115 متر

 • 2 خواب

کد فایل :

تاریخ انتشار : 3 روز پیش
رهن و اجاره

ودیعه: 550,000,000 تومان
اجاره: 3,000,000 تومان
 • 62 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 1729658931

تاریخ انتشار : 3 روز پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 8,800,000,000 تومان
 • 55 متر

 • خواب

کد فایل : 688658831

تاریخ انتشار : 4 روز پیش
خرید و فروش
 • 400 متر

 • خواب

کد فایل :

تاریخ انتشار : 5 روز پیش
رهن و اجاره
 • 375 متر

 • 2 خواب

کد فایل :

تاریخ انتشار : 1 هفته پیش
رهن و اجاره

ودیعه: 750,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
 • 150 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 1070658531

تاریخ انتشار : 1 هفته پیش
رهن و اجاره
 • 150 متر

 • 3 خواب

کد فایل :

تاریخ انتشار : 1 هفته پیش
خرید و فروش
 • 82 متر

 • 2 خواب

کد فایل :

تاریخ انتشار : 1 هفته پیش
خرید و فروش
 • 82 متر

 • 2 خواب

کد فایل :

تاریخ انتشار : 1 هفته پیش
خرید و فروش
 • 82 متر

 • 2 خواب

کد فایل :

تاریخ انتشار : 1 هفته پیش
رهن و اجاره
 • 142 متر

 • 2 خواب

کد فایل :

تاریخ انتشار : 1 هفته پیش
رهن و اجاره
 • 100 متر

 • 2 خواب

کد فایل :

تاریخ انتشار : 1 هفته پیش
رهن و اجاره

ودیعه: 500,000,000 تومان
اجاره: 9,000,000 تومان
 • 135 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 426657831

تاریخ انتشار : 1 هفته پیش
رهن و اجاره

ودیعه: 500,000,000 تومان
اجاره: 9,000,000 تومان
 • 135 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 426657731

تاریخ انتشار : 1 هفته پیش
خرید و فروش
 • 94 متر

 • 2 خواب

کد فایل :

تاریخ انتشار : 1 هفته پیش