خرید و فروش

قیمت فروش: 4,500,000,000 تومان
 • 240 متر

 • 3 خواب

 • 2 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 1644642431

تاریخ انتشار : 15 ساعت پیش
پیش فروش

قیمت پیش فروش: 8,100,000,000 تومان
 • 135 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 1639642331

تاریخ انتشار : 2 روز پیش
رهن و اجاره

ودیعه: 170,000,000 تومان
اجاره: 10,000 تومان
 • 70 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 1636642231

تاریخ انتشار : 1 هفته پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 700,000,000 تومان
 • 64 متر

 • 2 خواب

کد فایل :

تاریخ انتشار : 1 هفته پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 700,000,000 تومان
 • 64 متر

 • 2 خواب

کد فایل :

تاریخ انتشار : 1 هفته پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 700,000,000 تومان
 • 64 متر

 • 2 خواب

کد فایل :

تاریخ انتشار : 1 هفته پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 700,000,000 تومان
 • 64 متر

 • 2 خواب

کد فایل :

تاریخ انتشار : 1 هفته پیش
رهن و اجاره

ودیعه: 1 تومان
اجاره: 5 تومان
 • 195 متر

 • 3 خواب

 • 2 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 1634641731

تاریخ انتشار : 1 هفته پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 5,920,000 تومان
 • 148 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 1630641631

تاریخ انتشار : 1 هفته پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 5,920,000 تومان
 • 148 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 1630641531

تاریخ انتشار : 1 هفته پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 5,920,000 تومان
 • 148 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 1630641431

تاریخ انتشار : 1 هفته پیش
رهن و اجاره

ودیعه: 290,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
 • 90 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 1627641331

تاریخ انتشار : 1 هفته پیش
رهن و اجاره

ودیعه: 100,000,000 تومان
اجاره: 4,500,000 تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

 • 1 پارکینگ

کد فایل :

تاریخ انتشار : 2 هفته پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 1,500,000,000 تومان
 • 69 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 1587641131

تاریخ انتشار : 2 هفته پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 810,000,000 تومان
 • 80 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 1607641031

تاریخ انتشار : 3 هفته پیش