خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9623931

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 150 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9623731

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 95 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9615131

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 139 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9610931

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 140 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9610831

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 252 متر

 • 3 خواب

 • 2 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9609431

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 143 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9607531

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 140 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9605631

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 112 متر

 • 2 خواب

 • 2 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9592731

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 93 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9592531

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 170 متر

 • 3 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9592031

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 122 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9587331

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 78 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9586831

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 1,000,000,000 تومان
 • 81 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9586731

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 66 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9581431

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش