لیست آگهی های

خرید و فروش
شیراز -شهرک صدرا

قیمت فروش :100تومان
 • 98 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 4432216

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
شیراز -گلدشت

قیمت فروش :100تومان
 • 136 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 4432116

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
شیراز -قدوسی غربی

قیمت فروش :100تومان
 • 140 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 4432016

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
شیراز -قدوسی غربی

قیمت فروش :100تومان
 • 135 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 4431916

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
شیراز -شهرک بهشتی

قیمت فروش :100تومان
 • 126 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 4431816

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
شیراز -زرهی

قیمت فروش :100تومان
 • 140 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 4431716

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
شیراز -قدوسی غربی

قیمت فروش :100تومان
 • 180 متر

 • 4 خواب

کد فایل : 4431616

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
شیراز -شهرک سجاد

قیمت فروش :100تومان
 • 105 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 4431516

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
شیراز -شهرک صدرا

قیمت فروش :100تومان
 • 86 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 4431416

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
شیراز -سینما سعدی

قیمت فروش :100تومان
 • 170 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 4431316

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
شیراز -ارم

قیمت فروش :100تومان
 • 210 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 4431216

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
شیراز -ستار خان

قیمت فروش :100تومان
 • 220 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 4431116

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
شیراز -ستار خان

قیمت فروش :100تومان
 • 200 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 4431016

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
شیراز -زرهی

قیمت فروش :100تومان
 • 100 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 4430916

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
شیراز -ستار خان

قیمت فروش :100تومان
 • 190 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 4430816

تاریخ انتشار : 1 سال پیش