خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 78 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9621123

تاریخ انتشار : 11 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 101 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9620923

تاریخ انتشار : 11 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 105 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9620823

تاریخ انتشار : 11 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 94 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9608523

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9608423

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 180 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9608323

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 171 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9608223

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 116 متر

 • 2 خواب

 • 2 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9601223

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 115 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9583123

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 73 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9582423

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره

ودیعه: 300,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
 • 125 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9582123

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره

ودیعه: 350,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
 • 150 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 9581723

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 2,000,000,000 تومان
 • 118 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9576323

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره

ودیعه: 500,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
 • 125 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9573223

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره

ودیعه: 140,000,000 تومان
اجاره: 2,500,000 تومان
 • 77 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9573123

تاریخ انتشار : 1 سال پیش