لیست آگهی های

خرید و فروش
مشهد -کوی دکترا

قیمت فروش :100تومان
 • 120 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 446329

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
مشهد -بلوار فرهنگ

قیمت فروش :100تومان
 • 87 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 446309

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
مشهد -جاده حصار گلستان

قیمت فروش :100تومان
 • 120 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 446239

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
مشهد -وکیل اباد

قیمت فروش :100تومان
 • 105 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 446219

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
مشهد -هنرستان

قیمت فروش :100تومان
 • 150 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 446209

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
مشهد -دانشجو

قیمت فروش :100تومان
 • 150 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 446199

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
مشهد -رضا شهر

قیمت فروش :100تومان
 • 190 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 446189

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
مشهد -رضا شهر

قیمت فروش :100تومان
 • 175 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 446179

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
مشهد -فرامرز عباسی

قیمت فروش :100تومان
 • 148 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 446169

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
مشهد -سنایی

قیمت فروش :100تومان
 • 140 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 446159

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
مشهد -کوثر

قیمت فروش :100تومان
 • 90 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 446149

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
مشهد -هاشمیه

قیمت فروش :100تومان
 • 80 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 446139

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
مشهد -الهیه

قیمت فروش :100تومان
 • 68 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 446129

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
مشهد -الهیه

قیمت فروش :100تومان
 • 68 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 446119

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
مشهد -احمد آباد

قیمت فروش :100تومان
 • 120 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 446109

تاریخ انتشار : 1 سال پیش