خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 72 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 961222

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 161 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 961212

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 95 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 961202

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 165 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 961192

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 280 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 958362

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 0 تومان
 • 125 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 958332

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 3,000,000 تومان
 • 222 متر

 • 4 خواب

 • انباری 3-1 متر

 • 2 پارکینگ

کد فایل :

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 11 تومان
 • 11 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 352572

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 100 تومان
 • 90 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 445262

تاریخ انتشار : 2 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 100 تومان
 • 144 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 445252

تاریخ انتشار : 2 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 100 تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 445242

تاریخ انتشار : 2 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 100 تومان
 • 155 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 445232

تاریخ انتشار : 2 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 100 تومان
 • 106 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 445222

تاریخ انتشار : 2 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 100 تومان
 • 170 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 445212

تاریخ انتشار : 2 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 100 تومان
 • 220 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 445202

تاریخ انتشار : 2 سال پیش