لیست آگهی های

خرید و فروش
تبریز -تبریز

قیمت فروش :0تومان
 • 280 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 958362

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
تبریز -تبریز

قیمت فروش :0تومان
 • 165 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 961192

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
تبریز -تبریز

قیمت فروش :0تومان
 • 95 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 961202

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
تبریز -تبریز

قیمت فروش :0تومان
 • 161 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 961212

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
تبریز -تبریز

قیمت فروش :0تومان
 • 72 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 961222

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
تبریز -شبستر

قیمت فروش :100تومان
 • 334 متر

 • 4 خواب

کد فایل : 443372

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -شهید رجایی

قیمت فروش :100تومان
 • 140 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 443382

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -پل سنگی

قیمت فروش :100تومان
 • 72 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 443392

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -فرشته

قیمت فروش :100تومان
 • 110 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 443402

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -شهرک رشدیه

قیمت فروش :100تومان
 • 55 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 443412

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -ایل گلی

قیمت فروش :100تومان
 • 120 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 443422

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -فرشته

قیمت فروش :100تومان
 • 137 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 443432

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -فرشته

قیمت فروش :100تومان
 • 130 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 443442

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -شبستر

قیمت فروش :100تومان
 • 150 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 443452

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -شهرک اندیشه

قیمت فروش :100تومان
 • 51 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 443462

تاریخ انتشار : 1 سال پیش