لیست آگهی های

خرید و فروش
تبریز -فهمیده

قیمت فروش :100تومان
 • 90 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 444622

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -حاج جبار نایب

قیمت فروش :100تومان
 • 90 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 444612

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -گلکار

قیمت فروش :100تومان
 • 95 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 444602

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -امام خمینی

قیمت فروش :100تومان
 • 55 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 444592

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -سهند

قیمت فروش :100تومان
 • 102 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 444582

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -فردوسی

قیمت فروش :100تومان
 • 60 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 444572

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -ایل گلی

قیمت فروش :100تومان
 • 105 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 444562

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -زیر کندرود

قیمت فروش :100تومان
 • 94 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 444552

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -شهرک سهند

قیمت فروش :100تومان
 • 83 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 444542

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -شهرک پرواز

قیمت فروش :100تومان
 • 120 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 444532

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -توانیر

قیمت فروش :100تومان
 • 170 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 444522

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -شهرک باغمیشه

قیمت فروش :100تومان
 • 95 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 444512

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -جاده سنتو

قیمت فروش :100تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 444502

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -شهناز

قیمت فروش :100تومان
 • 93 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 444492

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -میدان صاحب الامر

قیمت فروش :100تومان
 • 100 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 444482

تاریخ انتشار : 1 سال پیش