خرید و فروش
 • 94 متر

 • 2 خواب

کد فایل :

تاریخ انتشار : 1 هفته پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 2,900,000,000 تومان
 • 71 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 2113656431

تاریخ انتشار : 4 هفته پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 60,000,000 تومان
 • 163 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • بیشتر از 5 متر

کد فایل : 2112655231

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 3,150,000,000 تومان
 • 71 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 2113654931

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 60,000,000 تومان
 • 163 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 2112654831

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 5,700,000,000 تومان
 • 163 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 1262654631

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 1,900,000,000 تومان
 • 95 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 2025652731

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 3,400,000,000,000 تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 2012652431

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 38,500,000,000 تومان
 • 148 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 1847648831

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 2,000,000,000 تومان
 • 101 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 1768646531

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 2,780,000,000 تومان
 • 127 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 1629643731

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 1,200,000,000 تومان
 • 95 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 1586637231

تاریخ انتشار : 8 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 22,900,000,000 تومان
 • 131 متر

 • 3 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 1569636731

تاریخ انتشار : 9 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 1,250,000,000 تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 1494633331

تاریخ انتشار : 10 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش: 1,270,000,000 تومان
 • 58 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 1276630831

تاریخ انتشار : 11 ماه پیش