لیست آگهی های

خرید و فروش
کرج -مهرشهر

قیمت فروش :0تومان
 • 105 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9622931

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گلستان

قیمت فروش :0تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9622831

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :0تومان
 • 120 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9622731

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج - اصفهانیها

قیمت فروش :0تومان
 • 77 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9622631

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -مهرویلا

قیمت فروش :0تومان
 • 110 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9622531

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -برغان

قیمت فروش :0تومان
 • 83 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9622431

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :0تومان
 • 96 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9622331

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -شهرک جهان نما

قیمت فروش :0تومان
 • 80 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 9622231

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج - اصفهانیها

قیمت فروش :0تومان
 • 147 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9622131

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -باغستان

قیمت فروش :0تومان
 • 105 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9622031

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -مهرشهر

قیمت فروش :0تومان
 • 78 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9619031

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج - آق تپه

قیمت فروش :0تومان
 • 60 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9618931

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -مهرشهر

قیمت فروش :0تومان
 • 93 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9618831

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -درختی

قیمت فروش :0تومان
 • 120 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9618731

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -مهرشهر

قیمت فروش :0تومان
 • 105 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9618531

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش