لیست آگهی های

خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :3,560,000,000تومان
 • 138 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 4511331

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :2,185,000,000تومان
 • 115 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 4511231

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -اتحاد

قیمت فروش :3,060,000,000تومان
 • 130 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 4511131

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :603,000,000تومان
 • 84 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 4511031

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -باغستان

قیمت فروش :350,000,000تومان
 • 65 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 4510931

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -مارلیک

قیمت فروش :0تومان
 • 50 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 4510831

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :1,594,000,000تومان
 • 103 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 4510631

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -داریوش

قیمت فروش :670,000,000تومان
 • 67 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 364510531

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :1,750,000,000تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 363509931

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -جهانشهر

قیمت فروش :21,000,000,000تومان
 • 300 متر

 • 4 خواب

 • بیش از 2 پارکینگ

 • بیشتر از 5 متر

کد فایل : 362509831

تاریخ انتشار : 8 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :2,600,000,000تومان
 • 120 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 362509731

تاریخ انتشار : 8 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -کیانمهر

قیمت فروش :0تومان
 • 150 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 326482331

تاریخ انتشار : 9 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -45متری گلشهر

قیمت فروش :1,100,000,000تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 323482231

تاریخ انتشار : 9 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :2,232,000,000تومان
 • 186 متر

 • 4 خواب

 • 1 پارکینگ

 • بیشتر از 5 متر

کد فایل : 320482131

تاریخ انتشار : 9 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -درختی

قیمت فروش :1,200,000,000تومان
 • 77 متر

 • 2 خواب

 • 2 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 319482031

تاریخ انتشار : 9 ماه پیش