لیست آگهی های : باغ

خرید و فروش
شهریار -شهریار

قیمت فروش :0تومان
 • 80 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 961961

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -ماهدشت

قیمت فروش :0تومان
 • 280 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9618431

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -ملک آباد

قیمت فروش :0تومان
 • 715 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9601631

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :0تومان
 • 105 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9600131

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :0تومان
 • 130 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9599431

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :0تومان
 • 130 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9599331

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -تهران دشت

قیمت فروش :0تومان
 • 145 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • بیشتر از 5 متر

کد فایل : 9596631

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :0تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9596231

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :0تومان
 • 120 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9595631

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
نوشهر -نوشهر

قیمت فروش :0تومان
 • 140 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9586026

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش