لیست آگهی های : ویلا

خرید و فروش
کرج -عظیمیه

قیمت فروش :1,500,000,000تومان
 • 310 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 100167831

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :770,000,000تومان
 • 270 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 100167931

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :1,380,000,000تومان
 • 500 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 100168131

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -مارلیک

قیمت فروش :1,300,000,000تومان
 • 705 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 100168231

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :0تومان
 • 1000 متر

 • 4 خواب

کد فایل : 100168531

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :0تومان
 • 400 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 100168631

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -سهیلیه

قیمت فروش :0تومان
 • 500 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 100168831

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -محمد شهر

ودیعه :0تومان
اجاره :0تومان
 • 2000 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 75172831

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -کمال شهر

ودیعه :0تومان
اجاره :0تومان
 • 500 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75175831

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
شهریار -شهریار

ودیعه :0تومان
اجاره :0تومان
 • 1000 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7518341

تاریخ انتشار : 1 سال پیش