لیست آگهی های

خرید و فروش
فردیس -فلکه سوم

قیمت فروش :390,000,000تومان
 • 60 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 16581431

تاریخ انتشار : 10 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :4,646,464تومان
 • 75 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 4513531

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :2,232,000,000تومان
 • 186 متر

 • 4 خواب

 • 1 پارکینگ

 • بیشتر از 5 متر

کد فایل : 320482131

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -سرآسیاب

قیمت فروش :530,000,000تومان
 • 65 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 4326631

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :470,000,000تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 100254231

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
رهن و اجاره
فردیس -فردیس

ودیعه :100,000,000تومان
اجاره :1,000تومان
 • 73 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75183731

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :188,000,000تومان
 • 68 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 100182731

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
رهن و اجاره
فردیس -فردیس

ودیعه :0تومان
اجاره :0تومان
 • 65 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 75179131

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
رهن و اجاره
فردیس -فردیس

ودیعه :0تومان
اجاره :0تومان
 • 65 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 75178531

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :160,000,000تومان
 • 70 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 100178231

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
رهن و اجاره
فردیس -فردیس

ودیعه :65,000,000تومان
اجاره :1,800,000تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75176831

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
رهن و اجاره
فردیس -فردیس

ودیعه :90,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 88 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 75174931

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :2,700,000,000تومان
 • 350 متر

 • 4 خواب

کد فایل : 100167131

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :240,000,000تومان
 • 70 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 100166631

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :560,000,000تومان
 • 80 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 100166331

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش