خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :220,000,000تومان
 • 84 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3962731

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :120,000,000تومان
 • 60 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3962531

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :436,000,000تومان
 • 122 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3960731

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :330,000,000تومان
 • 80 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3959931

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :6,200,000تومان
 • 83 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3958931

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :246,000,000تومان
 • 44 متر

 • 1 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3956631

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :145,000,000تومان
 • 70 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3954931

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :149,000,000تومان
 • 44 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3954831

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :100تومان
 • 48 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3954131

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :145,000,000تومان
 • 60 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 3953931

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :100تومان
 • 41 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3953831

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :240,000,000تومان
 • 67 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3952731

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :100,000,000تومان
 • 48 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3952631

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :505,000,000تومان
 • 101 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3951231

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :485,000,000تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 3951131

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش