خرید و فروش
فردیس -فلکه سوم

قیمت فروش :390,000,000تومان
 • 60 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 16581431

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :407,000,000تومان
 • 74 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 479631

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :1,080,000,000تومان
 • 120 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 478131

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :600,000,000تومان
 • 75 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 477231

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :1,980,000,000تومان
 • 300 متر

 • 5 خواب

کد فایل : 7574630

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
رهن و اجاره
فردیس -فردیس

ودیعه :10,000,000تومان
اجاره :1,300,000تومان
 • 62 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7574130

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
رهن و اجاره
فردیس -فردیس

ودیعه :10,000,000تومان
اجاره :1,300,000تومان
 • 62 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7574030

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :1,000,000,000تومان
 • 185 متر

 • 5 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7573230

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :0تومان
 • 70 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 7573130

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :0تومان
 • 70 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 7573030

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :140,000,000تومان
 • 57 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • بیشتر از 5 متر

کد فایل : 7571330

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :380,000,000تومان
 • 270 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 7570130

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :200,000,000تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7569230

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :0تومان
 • 250 متر

 • 5 خواب

کد فایل : 7568730

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :1,150,000,000تومان
 • 212 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7567330

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش