خرید و فروش

قیمت فروش :2,500,000,000تومان
 • 1000 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7575330

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :2,500,000,000تومان
 • 1000 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7575230

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :2,500,000,000تومان
 • 1000 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7575130

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :2,500,000,000تومان
 • 1000 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7575030

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :550,000,000تومان
 • 550 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7573830

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :850,000,000تومان
 • 513 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7573430

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :550,000,000تومان
 • 700 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7572830

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :270,000,000تومان
 • 250 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 7572730

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :0تومان
 • 360 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7572630

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :300,000,000تومان
 • 250 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 7572530

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :0تومان
 • 1000 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7571730

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :0تومان
 • 700 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 7570630

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :0تومان
 • 500 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 7570530

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :390,000,000تومان
 • 320 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 7570230

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :170,000,000تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 7569830

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش