لیست آگهی های

خرید و فروش
تبریز -تبریز

قیمت فروش :0تومان
 • 72 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 961222

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
تبریز -تبریز

قیمت فروش :0تومان
 • 161 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 961212

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
تبریز -تبریز

قیمت فروش :0تومان
 • 95 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 961202

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
تبریز -تبریز

قیمت فروش :0تومان
 • 165 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 961192

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
تبریز -تبریز

قیمت فروش :0تومان
 • 280 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 958362

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
تبریز -تبریز

قیمت فروش :0تومان
 • 125 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 958332

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
خرید و فروش
تبریز -شبستر

قیمت فروش :11تومان
 • 11 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 352572

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
تبریز -توانیر

قیمت فروش :100تومان
 • 90 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 445262

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -ولی عصر

قیمت فروش :100تومان
 • 144 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 445252

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -منبع

قیمت فروش :100تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 445242

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -ولی عصر

قیمت فروش :100تومان
 • 155 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 445232

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -رسالت

قیمت فروش :100تومان
 • 106 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 445222

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -حجتی

قیمت فروش :100تومان
 • 170 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 445212

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -جاده سنتو

قیمت فروش :100تومان
 • 220 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 445202

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تبریز -شهرک سهند

قیمت فروش :100تومان
 • 75 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 445192

تاریخ انتشار : 1 سال پیش