Loading...
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 71 بازدید

 • 120 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج - اصفهانیها

 • 59 بازدید

 • 77 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -مهرویلا

 • 61 بازدید

 • 110 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -برغان

 • 25 بازدید

 • 83 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 25 بازدید

 • 96 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -شهرک جهان نما

 • 25 بازدید

 • 80 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری ندارد

قیمت فروش: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج - اصفهانیها

 • 26 بازدید

 • 147 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -باغستان

 • 24 بازدید

 • 105 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • اصفهان -امیریه

 • 27 بازدید

 • 140 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • اصفهان -اصفهان

 • 23 بازدید

 • 106 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 2,100,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • اصفهان -اصفهان

 • 24 بازدید

 • 83 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • بوشهر -بوشهر

 • 24 بازدید

 • 106 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • بوشهر -بوشهر

 • 26 بازدید

 • 110 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری ندارد

قیمت فروش: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • بوشهر -بوشهر

 • 18 بازدید

 • 88 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری ندارد

قیمت فروش: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • بندر گناوه -بندر گناوه

 • 20 بازدید

 • 125 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 0 تومان