Loading...
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -شهرک جهان نما

 • 79 بازدید

 • 52 متر
 • خواب

قیمت فروش: 2,147,483,647 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -شاهین ویلا

 • 74 بازدید

 • 123 متر
 • 2 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -مهرشهر

 • 69 بازدید

 • 148 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • فردیس -فردیس

 • 29 بازدید

 • 85 متر
 • 2 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -مشکین دشت

 • 22 بازدید

 • 118 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • فردیس -فردیس

 • 34 بازدید

 • 150 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -مارلیک

 • 23 بازدید

 • 93 متر
 • 2 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -گلشهر

 • 23 بازدید

 • 140 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 1,460,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -گلشهر

 • 24 بازدید

 • 140 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 1,460,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -دهقان ویلا

 • 25 بازدید

 • 148 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -شهرک اوج

 • 21 بازدید

 • 80 متر
 • 1 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -سهیلیه

 • 36 بازدید

 • 100 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج - خرمدشت

 • 24 بازدید

 • 93 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -مهرشهر

 • 59 بازدید

 • 105 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -گلستان

 • 64 بازدید

 • 100 متر
 • 2 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 0 تومان