Loading...
رایگان
رهن و اجاره
 • کرج -باغستان

 • 93 بازدید

 • 60 متر
 • 1 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

ودیعه: 150,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
رایگان
رهن و اجاره
 • کرج -باغستان

 • 27 بازدید

 • 60 متر
 • 1 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری 3-1 متر

ودیعه: 150,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -مارلیک

 • 33 بازدید

 • 57 متر
 • 1 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری 5-3 متر

قیمت فروش: 500,000,000 تومان
رایگان
رهن و اجاره
 • کرج -گلشهر

 • 37 بازدید

 • 100 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

ودیعه: 410,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -کیانمهر

 • 44 بازدید

 • 150 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 3,750,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -مرکزی

 • 28 بازدید

 • 30 متر
 • 0 خواب

قیمت فروش: 6,000,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -باغستان غربی

 • 36 بازدید

 • 140 متر
 • 0 خواب

قیمت فروش: 600,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -کرج

 • 29 بازدید

 • 148 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 5-3 متر

قیمت فروش: 38,500,000,000 تومان
رایگان
رهن و اجاره
 • کرج -گوهردشت

 • 35 بازدید

 • 170 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 5-3 متر

ودیعه: 900,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
رایگان
رهن و اجاره
 • کرج -باغستان

 • 29 بازدید

 • 100 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

ودیعه: 300,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
رایگان
رهن و اجاره
 • کرج -باغستان

 • 35 بازدید

 • 88 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

ودیعه: 300,000,000 تومان
اجاره: 300,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 53 بازدید

 • 141 متر
 • 3 خواب
 • 2 پارکینگ
 • انباری 5-3 متر

قیمت فروش: 3,877,700,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -45متری گلشهر

 • 34 بازدید

 • 178 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 3,650,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -45متری گلشهر

 • 33 بازدید

 • 100 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 1,900,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -ملک آباد

 • 20 بازدید

 • 1000 متر
 • 1 خواب
 • انباری ندارد
 • بیش از 2 پارکینگ

قیمت فروش: 4,700,000,000 تومان